Закони

Колективни Договори

Бесплатна Правна Помош

Baner Rabotnicki Prava
Promocija na socijalen dijalog

Join our trade union!

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!

Inform yourself about your trade union rights

null
Работодавачот е должен за еднаква работа со еднакви барања на работното место да исплаќа еднаква плата на работниците без оглед на полот.
null
Во Уставот на РМ е определено дека правата од работен однос во РМ се уредуваат со закон и со колективни договори.
null
Компаниите се должни да обезбедат здрави и безбедни услови за работа како предуслов за брзо, ефикасно и навремено исполнување на работните обврски на работниците.
null
Член 28 од ЗРО ја пропишува содржината на Договорот за вработување, односно кои точки мора да ги содржи
null
Одмор претставува прекин на физичките и интелектуалните, односно работни активности и функции на вработеното лице во текот на работното време.
null
Обврзник за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување
Business people shaking hands in office

Синдикална Понуда

САДУ започна со склучување на договори за деловно-техничка соработка со компаниите во Република Македонија.
Close-up picture of hands writing in the business dairy.

Зачлени се

Правото на секој работник да се зачлени во синдикат е загарантирано со Уставот и со Законот за работни односи на Република Македонија.
160506120758890-Untitled-2

Правна помош

Синдикатот на администрацијата и државната управа на Македонија се погрижи на своите членови да им обезбеди бесплатна правна помош